چگونه همیشه شاد باشیم؟
تاريخ : دو شنبه 10 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

شادی و فرح از حالات روحی انسان است که رنگی زیبا به زندگی می بخشد و پرداخت به امور زندگی را سهل و آسان می سازد، از این رو، توصیه هایی در اسلام در این باره مطرح شده است.

امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: «شادى، انبساط روح مى آورد و نشاط انگيز است. غم، گرفتگى روح مى آورد و انبساط را در هم مى پيچد.»

همان حضرت (ع) می فرمایند: «كسى كه شادى اش كم باشد، آسايش او در مردن است.»

امام صادق (ع) می فرمایند: «شادى در سه چيز است: در وفادارى و رعايت حقوق، و ايستادگى در برابر سختي هاى زمانه.»

حضرت علی (ع) نیز در تعریف شادی فرموده اند: «شادى مؤمن آن گاه است كه پروردگارش را اطاعت كند و اندوهش آن گاه كه گناه كند.»

پیشوای ششم شیعیان نیز فرموده اند: «هر كه به فرياد برادر مؤمن غمزده و تنگ دستش برسد و اندوهش را بزدايد و در روا شدن حاجتش او را كمك كند، به خاطر اين كار، نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهى منظور شود، كه يكى از آنها را در همين دنيا براى بهبود وضع معيشتش به او دهد و هفتاد و يك رحمت ديگر را براى هول و هراس هاى روز قيامتش ذخيره كند.»

پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر شاد نمودن مومنان می فرمایند: «هر كه مؤمنى را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر كه مرا شاد كند، خدا را شاد كرده است.»

ایشان همچنین می فرمایند: «هر كه اندوهى از اندوه هاى دنيا را از برادر مؤمن خود بزدايد، خداوند هفتاد اندوه از اندوه هاى آخرت را از او بزدايد.»

امام رضا (ع) نیز فرموده اند: «هر كه غمى از غم هاى دنيا را از دل مؤمنى برطرف سازد، خداوند غمى از غم هاى آخرت را از دلش بزدايد.»

پی نوشت:

غررالحکم

بحارالانوار

کافی

ثواب الاعمال