تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

سوز هميشه ي جگرم باش يا حسين

من سينه مي زنم سپرم باش يا حسين

در طول عمرجز تو پناهي نداشتم

مثل گذشته ها پدرم باش يا حسين

هر روز مادرم سر سجاده گفته است

خيلي مراقب پسرم باش يا حسين

اي نام تو بهانه ي شيرين زندگي

شور محرم و صفرم باش يا حسين

پايين پات سربگذارم تو هم بيا

بالاي جسم محتضرم باش يا حسين

جان مرا بگير حوالي قتلگاه

اين گونه اخرين خبرم باش يا حسين

دستم به دامنت نرسيد اين جهان اگر

باب الحسين منتظرم باش يا حسين

باشد قرار بعدي ما اربعين حرم

مهر قبولي گذرم باش يا حسين

سربازهاي لشكر يا زينب توايم

حرز مدافعان حرم باش يا حسين