تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

ما مرده و اي كاش كه جاني برسد

در پيري مان نه ، در جواني برسد

آن روز براي شيعيان نوروز است

كز مرقد فاطمه نشاني برسد

 

سعیدپاشازاده