پس مادر مهربان عالم زهراست
تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

 

حيدر پدر معنويِ اين دنياست

پس مادر مهربان عالم زهراست

عيد آمده است و بهترين مهماني

پرسيدن احوالِ پدر مادرهاست

 

سعیدپاشازاده