حجت الاسلام قاسمیان: استفاده زیاد از دنیا یک سنگینی و چسبندگی به دنیا پدید می آورد

نکاتی از سخنان حجت الاسلام قاسمیان را بخوانید؛

_ استفاده های زیاد از دنیا یک نوع سنگینی و چسبندگی به دنیا می آورد و انسان را دنیا گرا می کند. رفاه طلبی و در رفاه بودن انسان مرفه، هیچ موقع فوز عظیمی که باید در راستای جنگ و جبهه و جهاد به آن برسد، را به دست نمی آورد.

_ استفاده های رفاه آلود از دنیا به خصوص برای جوان باعث زمین گیر شدن آنها می شود و روحیه جنگ و جهاد را از آنها می گیرد. کسانی که در خانواده های متمول به دنیا آمده اند سختی های اجباری باید به خود بدهند. بچه مؤمنی که می خواهد پای جهاد بایستد در مراکز خرید دور دور نمی زند که همین نگاه کردن ها آن را زمین گیر می کند.

_ عنوان های مترف یعنی کسانی که در دنیا در حال عشق و حال هستند. مترف با مال دار فرق می کنند. طبق آیه قرآن آمده است که اگر بخواهیم امت ها و قریه و آبادی ها را هلاک کنیم و دمار از روزگارشان دربیاوریم به مترفین آنها می گوییم که فسق کنید.

_ وقتی که دعوت های دینی به سمت و سوی آسمان و پرواز است، جبهه و جهاد به سمت پرواز است، اگر کسی خودش را با قلاب به زمین وصل کند زمین گیر می شود. به دلیل اینکه جنگ هیچ گاه به پایان نمی رسد ما همیشه به مجاهد نیاز داریم.آدم مجاهد باید جهادگر باشد. مقاومت انسان مقاوم نیاز دارد. استفاده زیاد از دنیا مقاومت انسان را از بین می برد.

_ تا خودتان هستید کار خیر را به جریان بیاندازید. احترام والدین خود را حفظ کنید. یکی از جاهایی که شیطان خیلی نافذ است و به انسان نفوذ می کند،زمانی است که انسان پرخوری می کند.

_ زمانی که روی شکم خود مسلط شوید حتماً اثرات معنوی سبکی شکم را درک می کنید.