پیامبر و امام زمان ولیّ ما می باشند/ خداوند تمام کارهایش را با اسباب انجام می دهد

نکاتی از بیانات آیت الله ضیاآبادی را بخوانید؛

_ آیه 51 الی 53 سوره مبارکه کهف راجع به ابلیس است که وقتی دستور رسید که در مقابل آدم سحده کنید. ابلیس که بر اثر عبادات، خدا او  را بالا برده بود و در رده ملائکه قرار داده بود. قبول نکرد که بر اثر این امر جهنمی شد. شیطان هم از راه های مختلف به گمراهی مردم پرداخت.

_ خداوند به آدمیان عقل و اختیار داده که در مقابل شیطان مبارزه کنند و مقابله کنند. آدمیانی که از شیطان تبعیت کنند را خداوند جهنمی می کند. جهنم جایگاه آدمیانی می باشد که رهرو شیطان هستند. کسانی که با شیطان مبارزه کردند و متقی شدند اینان بهشتی هستند.

_کسانی که شیطان و ابلیس را با ذریه اش ولیّ خود قرار دادند و به حرف خداوند گوش فرا ندادند، این افراد جهنمی هستند. افراد جهنمی کسانی هستند که با شیطان و ابلیس و اولادش شریک هستند.

 _شیطان گروهی را هدایت می کند. همه آدمهایی که شیطان را ولیّ خود قرار دادند و شیطان هدایت آنها را برعهده دارند، جهنمی هستند. اینان جان نثار شیطان هستند. اینان تابع شیطان هستند و شریک شیطان هستند.اینان برای قرآن مشرک هستید.

_ مراقب باشید که شیطان شما را هدایت نکند. امامان را ولیّ خود قرار دهید. ولیّ معصوم اشتباه نمی کند. پیامبر و امام زمان ولیّ ما می باشند و خداوند اینان را برای هدایت ما فرستاده است. ولیّ از جانب خدا آمده است. اینان به همه چیز آگاه هستند.

_ خداوند تمام کارهایش را با سبب انجام می دهد. خداوند با آب سیراب می کند و با خورشید گرما می بخشد. پیامبر را خداوند انتخاب کرده تا مردم را هدایت کنند. امام زمان وسیله ای است که از جانب خداوند انتخاب شده که واسطه ای بین مردم و خداوند باشد.