عکس:اتفاق نظر امام(ره)و رهبرانقلاب درباره جمعیت صدوپنجاه میلیونی