الله الله و استجابت دعا
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | | نویسنده : گمنام

عقیق:شخصی در تاریکی شب، در حال دعا با سوز و گداز الله الله می گفت:شیطان نزد آن دعا کننده آمد و گفت:

آن قدر الله الله می گویی و جواب نمی شنوی. چرا اصرار می کنی؟

 

این همه سوز و دعای بی اثر بس است.

آن شخص ناامید و افسرده شد و دلش شکست.

در عالم خواب حضرت خضر را دید که به او فرمود:

چه شده الله الله نمی گویی مگر از راز و نیاز پشیمان شده ای؟

 

آن شخص گفت: آخر هر چه می گویم، جواب نمی شنوم، بنابراین ناامید شده ام.

حضرت خضر فرمود: مگر باید جواب خدا را از در و دیوار بشنوی؟

همین که الله الله می گویی معنایش این است که

جذبه ای خدایی تو را خوانده و از جانب معشوق تو را به خود کشانده است.

 

نی، که آن الله تو، لبیک ماست

آن نیاز و سوز و دردت، پیک ماست.

ترس و عشق تو کمند لطف ماست

زیر هر یا رب تو لبیکهاست.

 

پس از این معانی و هشدار، فهمید آن ندا از شیطان است و نباید ناامید از حق شد

که این الله الله دلیل راه یابی و پذیرش به آن درگاه است.