حجت الاسلام نمازی:مهمترین ویژگی حضرت علی اکبر(ع) توکل به خدا بود

نکاتی از سخنان حجت الاسلام نمازی را بخوانید؛

*شب اول قبر یک شب است و همان یک شب به حساب آدم می رسند. آدم باید حواسش جمع باشد. قوم موسی به قارون گفتند که این قدر سرمستی نکن. خدا آدم هایی که خیلی خوش هستند را دوست ندارد. خوش گذرانی با شادی بسیار متفاوت است. اسلام با خوش گذرانی و بد مستی کردن، دیگران را آدم حساب نکردن، موافق نیست. قرآن به قارون گفت که یادت رفته است که چه کسی بودی. هیچ چیزی نداشتی و به برکت ما به این مال رسیدی. از این پول ها کاری برای آخرتت بکن و مردم را شاد کن و فساد نکن.

*فردی نزد امام صادق(ع) رفت و گفت که من بدبخت هستم و چیزی ندارم. امام صادق(ع) فرمود: اگر پول نداری خدا تو را با بی پولی امتحان می کند. و اگر پول داری با پول امتحانت می کند. اگر مریضی با مریضی تو را امتحان می کند. اگر هم سالم هستی با سلامت تو را امتحان می کند. خدا همیشه در حال امتحان کردن تو است.

*بعضی ها خیلی زرنگ هستند. همیشه به فکر آخرتشان هستند. قرآن می فرماید که در دنیا هم از نعمات الهی بهره مند شوید. به مردم محبت و نیکی کنید همان طور که خدا به شما محبت کرده به مردم احسان کنید همان طور که خدا به شما احسان کرده است. با پولی که دارید دنبال مفسده و حرام نباشید. خدا مفسدین را دوست ندارد.

*خداوند در قرآن می فرماید که شما فکر می کنید خدا به آنهایی که پول نداده اهانت می کند. و به کسانی که پول داده محبت می کند. این حرف ها چیست. همه این ها امتحان شماست.

*کسانی که اهل علم بودند مست پول نبودند. ثواب و پاداش الهی خیلی خوب است. باید از این پول برای آخرت ذخیره کرد. خدا صابرین را دوست دارد.

*خداوند در قرآن می فرماید که آخرت برای کسانی است که در این دنیا دنبال فساد نیستند. توکل به خدا در همه حال باید باشد.

*حضرت علی اکبر(ع) فرزند ارشد امام حسین(ع) هستند که مهمترین ویژگی ایشان توکل به خدا بود. عیدی ایشان به ما توکل به خدا باشد.