به یاد همه زنانی که مردانه راه همسرانشان را ادامه دادند و صبری زینبی داشتند

عکس/نوازش عاشقانه