چرا توبه نمی کنیم؟!
تاريخ : سه شنبه 20 اسفند 1392 | | نویسنده : گمنام

 در روایت وارد است که جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار کوه و در هر کوهی هفتاد هزار شعبه و در هر شعبه ای هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندی هر مار به اندازه سه روز راه است و نیش های آنها به اندازه درخت خرماست. این مارها به انسانها حمله می آورند و می درند و گوشت های بدن ایشان را متلاشی می کنند.

 اهل عذاب با مشاهده این مارها به نهرهایی از آتش که در روی زمین جهنم در جریان است و مملو‌ء از زهر مار و عقرب است پناهنده می شوند و خودشان را به درون این نهرها می اندازند. این نهرها هم به قدری عمیق هستند که اهل عذاب وقتی داخل این نهرها می افتند ۷۰ جریف پایین می روند و هر جریفی ۷۰سال راه است. »(کفایة الموحدین ـ مبحث جهنم)

حال سخن این جاست چرا انسان با این  همه روایات و آیاتی که  اشاره به عذاب اخروی دارد به فکر توبه نیست؟

 

منبع:جام