تصویری که گناه را معنا می کند
تاريخ : دو شنبه 4 آذر 1392 | | نویسنده : گمنام

گناه یعنی خداحافظ حسین