چه چیزی می ماند که دست خودمان باشد؟
تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1392 | | نویسنده : گمنام


هر جا غصّه دار شدی استغفار کن.
استغفار امان انسان است.
به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای
اذیّتت کرده اند؟
گناهی کرده ای؟
بعضی وجود خودشان را گناه می دانند.
شما می گویی چرا من درست کار نمی کنم،
او خودش را گناه می داند.
محزون که شدی استغفار کن.

چه غم خود را داشته باشی و چه غم مؤمنین را،
استغفار غم ها را از بین می برد.

همان طور که وقتی خطا می کنی همه صدمه می خورند،
مثلاً وقتی چند نفر کفران نعمت می کنند به همه ضرر می رسد؛

استغفار هم که می کنی به همه ماسوای خودت نفع می رسانی

در حدیث است که هشت چیز شما دست خداست:
موت و حیات,
مرض و صحت,
فقر و غنا,
خواب و بیداری,
چه چیزی می ماند که دست خودمان باشد؟