پنج صفت بهترین بندگان خدا در کلام امام رضـــــــا علیه السلام
تاريخ : پنج شنبه 21 شهريور 1392 | | نویسنده : گمنام

از امام رضـا علیه السلام دربـاره بهتـريـن بنـدگـان سـوال شـد.
فـرمـودند: آنان كه هر گاه نيكـى كنند خـوشحال شوند، و هرگاه بدى كنند آمرزش خـواهند، و هر گاه عطاشـوند شكر گزارند و هرگاه بلا بينند صبر كنند، وهر گاه خشمگین شوند ، عفو  کنند.


متن حدیث:

سئل عليه السلام عن خيـار العبـاد؟ فقــال(ع):
الذيـن اذا احسنوا استبشروا، و اذا اساووا استغفروا، و اذا اعطوا شكـروا، و اذا ابتلو صبروا، و اذا غضبوا عفوا.


«تحف العقول، صفحه 445»