سه خصلتی که مومن به آنها نیازمند است...
تاريخ : چهار شنبه 20 شهريور 1392 | | نویسنده : گمنام

خصلت های نیکی همچون راز داری، نیکی  و خوش رفتاری با مردم و صبر و بردباری اموری هستند که انجام آن توسط فرد تحسین و اعتماد  فرد مقابل را به همراه دارد.

امام رضا(ع) به سه خصلت ضروری برای فرد مومن اشاره می کنند.

ایشان می فرمایند:

مومن ،مومن حقیقی نیست مگر اینکه سه خصلت در او وجود داشته باشد:

1 خصلتی از پروردگارش

2 خصلتی از پیامبرش

3 خصلتی از امامش

اما خصلتی که از پروردگارش باید داشته باشد ،راز خودش را نگه بداردکه خدای عزوجل فرمود "خدا عالم به غیب است و کسی را ازغیب خود آگاه نمی کند مگر رسولی را که بپسندد.

واما خصلتی را که از پیامبر باید داشته باشد ،خوش رفتاری با مردم است زیرا خدای عزوجل پیامبرش را به خوش رفتاری با مردم دستور داده و فرموده است"گذشت را پیش گیر و به نیکی دستور بده".

و اما خصلتی که از امام باید داشته باشد صبر در تنگدستی و پریشان حالی است.

 

منبع: قدس آنلاین