شعری از محمدعلی مجاهدی در فراق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

امام زمان(عج)-مناجات

اهل ولا چو روی به سوی خدا كنند
اول به جان گمشدۀ خود دعا كنند
ای یوسف زمانه خدا را برون خرام
تا با نظاره درد دل خود دوا كنند
شد عالمی اسیر ولای تو، رخ نما
تا عاشقانه سیر جمال خدا كنند
روی تو را ندیده خریدار بوده اند
 "تا آن زمان كه پرده بر افتد چها كنند"؟
مپسند بی بهار رخت غنچه های باغ
نشكفته سر به جیب محن آشنا كنند
آهسته چون نسیم گذر كن درین چمن
تا غنچه ها به شوق تو آغوش وا كنند
با بوسه مهر كن لب شوریدگان ز مهر
ترسم كه راز عشق تو را برملا كنند
از ما جمال خویش مپوشان كه گفته اند
"اهل نظر معامله با آشنا كنند"
خوبان اگر در آینه بینند روی خویش
خود را چو ما برای ابد مبتلا كنند
«پروانه» سوخت زآتش هجران ولی نگفت
 "شاهان كم التفات به حال گدا كنند"